Algemeen

Deze website (www.zeeuwsgelukkig.com ) wordt onderhouden door Bed & Breakfast Zeeuws Gelukkig, hierna genoemd Zeeuws Gelukkig. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Zeeuws Gelukkig behoudt zich het recht voor deze website alsmede deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op deze website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Op de op deze website aangeboden informatie kunnen (tevens) specifieke voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, HTML-codes, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan Zeeuws Gelukkig of diens licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeeuws Gelukkig niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en ter algemene informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Zeeuws Gelukkig spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zeeuws Gelukkig sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Zeeuws Gelukkig spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Zeeuws Gelukkig. Zeeuws Gelukkig aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Persoonsgegevens
Indien u op deze website uw gegevens invult om op de hoogte te worden gehouden over de activiteiten van Zeeuws Gelukkig en nieuwe projecten, worden deze gegevens door Zeeuws Gelukkig geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van informatie en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Zeeuws Gelukkig daartoe op grond van de wet verplicht is. Uw gegevens zullen worden geregistreerd totdat u zich afmeldt door een e-mail te sturen naar info@zeeuwsgelukkig.com
Alle gegevens die u op deze website invult en e-mails die u aan Zeeuws Gelukkig stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West Brabant.