Algemene voorwaarden
Bed & Breakfast Zeeuws Gelukkig Serooskerke Schouwen
Versie 1.0 – mei 2023

Terminologie
De termen Bed & Breakfast Zeeuws Gelukkig Serooskerke Schouwen, Zeeuws Gelukkig, B&B zijn termen voor Bed & Breakfast Zeeuws Gelukkig  Serooskerke Schouwen.
Gast: een persoon die bij B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 21 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed & Breakfast Zeeuws Gelukkig Serooskerke Schouwen
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      Bed & Breakfast Zeeuws Gelukkig Serooskerke Schouwen 
1.1    De B&B is beschreven in de website www.zeeuwsgelukkig.com. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in Zeeuws Gelukkig is 2 nachten. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden. 
1.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte en de kamer heeft een eigen afsluitbare ingang. 
1.4    Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur. 
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.
1.7    De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.8    Inchecken van 15.00-18.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
1.9 De gasten kunnen hun auto parkeren op de openbare weg (Dorpsweg) voor de B&B. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.10  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
1.11  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.12  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Zeeuws Gelukkig ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.13  Gasten van Zeeuws Gelukkig dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt. 
1.14 Zeeuws Gelukkig is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 88578372.

2.0    Tarieven 
2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.zeeuwsgelukkig.com.) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is alleen online mogelijk via www.zeeuwsgelukkig.com  of via www.booking.com
of via www.bedandbreakfast.nl
3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Zeeuws Gelukkig.
3.3    Betaling van het reserveringstarief dient standaard 14 dagen voor aankomst te zijn overgemaakt. Is de boeking last minute dan dient de betaling binnen te zijn voor de check-in.

4.0    Annulering
4.1    Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor de aankomstdatum. 
4.2    Bij annulering binnen 14 dagen wordt 25% van het tarief van de reservering in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 7 dagen wordt 50% van het tarief in rekening gebracht en bij annulering binnen 48 uur wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats van het gefactureerde bedrag.
4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek vindt over de gehele verblijfsperiode geen restitutie plaats.
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk per email via info@zeeuwsgelukkig.com worden doorgegeven.
4.5    Zeeuws Gelukkig heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde facturen worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.  

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade. 
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. 

9.0    Slotbepaling
9.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
9.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
9.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht